佛學辭彙

(辭典字彙總數 : 263789)

查詢辭典

姓名 :
電郵 :
意見 :
驗證碼 :
辭典解釋 :
解釋[1]

斷善根 [py] duànshàngēn [wg] tuan-shan-ken [ko] 단선근 tansŏn'gŭn [ja] ダンゼンコン danzenkon ||| (mūlaccheda). The cutting off of one's good roots of meritorious practice. 

解釋[2]

梵語 kuśala-mūla-samuccheda。略作斷善。依上品(高程度)之邪見,否定因果,稱為斷善根(根為諸善所生之因)。據俱舍論卷十七載,起上品之邪見,否定因果之理時,僅斷欲界生得(與生俱有者)之善根,且九品(九階段)之善根係由九品邪見逆順相對,漸次而斷,並非一時之間頓斷。須彌四洲中,除北俱盧洲之外,其餘三洲之人皆有此斷善根。斷善根後,若能對因果道理之有無再提出疑問,或起正見而肯定因果,則善根仍然可得,此稱續善根,又稱續善。另據瑜伽師地論卷一所載,斷善根僅斷現行之善根,而非斷盡善根之種子。大乘佛教主張,一闡提為否定因果者,故亦稱斷善根。〔發智論卷二、俱舍論卷十、順正理論卷九、瑜伽論記卷一〕

出處
佛光電子大辭典
頁數
p6561
解釋[3]

瑜伽一卷十三頁云:云何斷善根?謂利根者,成就上品諸惡意樂現行法故;得隨順彼惡友故;彼邪見纏,極重圓滿,到究竟故;彼於一切惡現行中,得無畏故;無哀愍故;能斷善根。此中種子,亦名善根。無貪瞋等,亦名善根。但由安立現行善根相違相續,名斷善根。非由永拔彼種子故。

二解 大毗婆沙論三十五卷九頁云:問:斷善根者、是何義耶?答:非如世間斧等斷木。邪見與善,不相觸故。然相續中,邪見現在前時,令諸善根、成就得滅,不成就得生;說名為斷。若相續中、無善根得;爾時名為善根已斷。問:此善根斷、自性是何?有作是說:以不信為自性。謂信故,善根續;不信故,善根斷。有餘師說:以邪見為自性。謂由邪見、善根斷故。或有說者,以斷善時諸煩惱纏為自性。謂由彼力、善根斷故。復有說者,以一切法為自性。謂斷善根時,一切法皆隨順故。譬喻者言:無實自性。謂彼相續、先有善根,今時斷滅,有何自性。所引現喻,如頂中說。評曰:應作是說:諸善根斷、以不成就為自性。是無覆無記心;不相應行蘊所攝。此即說在復有所餘如是類法不相應行。如彼卷九頁至十三頁具廣分別。

三解 俱舍論十七卷二頁云:論曰:惡業道中,唯有上品圓滿邪見,能斷善根。若爾;何緣本論中說:云何上品諸不善根?謂諸不善根、能斷善根者。或離欲位、最初所除。由不善根、能引邪見,故邪見事、推在彼根。如火燒村,火由賊起;故世間說彼賊燒村。何等善根為此所斷?謂唯欲界生得善根。色無色善、先不成故。施設足論、當云何通?如彼論言:唯由此量,是人已斷三界善根。依上善根得更遠說。令此相續、非彼器故。何緣唯斷生得善根?加行善根、先已退故。緣何邪見,能斷善根?謂定撥無因果邪見。撥無因者,謂定撥無妙行惡行。撥無果者,謂定撥無彼果異熟。有餘師說:此二邪見、猶如無間解脫道別。有餘師說:斷善邪見、唯緣有漏;非無漏緣。唯自界緣;不緣他界。由彼唯作相應隨眠,境不隨增。勢力劣故。如是說者,通一切緣。隨因亦增。有強力故。有餘師說:九品善根,由一剎那,邪見頓斷。如見道斷見所斷惑。如是說者,漸斷善根。謂九品善根、由九品邪見、逆順相對、漸次而斷。如修道斷修所斷惑。即下下邪見、能斷上上善根;乃至下下善根、上上邪見所斷。若作是說;符本論文。如本論言,云何名微俱行善根?謂斷善根時,最後所捨者。由捨彼故,名斷善根。若爾;彼文何理復說,云何上品諸不善根,謂諸不善根能斷善根者?彼依究竟,密說此言。由此善根、斷無餘故。謂若猶有一品善根;餘品善根、因斯可起;未可說彼名斷善根。斷究竟時,方名斷善;故唯說上品、名能斷善根。有餘師說:斷九品善、終無中出,如見道中。如是說者,通出不出。有餘師說:先捨律儀,後斷善根。未易捨故。如是說者,若彼律儀,是此品心所等起果?此品心斷,捨彼律儀。以果與因,品類同故。為在何處,能斷善根?人趣三洲;非在惡趣。亦非天趣。所以者何?以惡趣中,染不染慧、不堅牢故。以天趣中,現見善惡諸業果故。言三洲者,除北俱盧。彼無極惡阿世耶故。有餘師說:唯贍部洲。若爾;便違本論所說。如本論說,贍部洲人、極少成八根。東西洲亦爾。如是斷善、依何類身?唯男女身。志意定故。有餘師說:亦非女身。欲勤慧等、皆昧鈍故。若爾;便違本論所說。如本論說,若成女根,定成八根。男根亦爾。為何行者能斷善根?唯見行人;非愛行者,諸愛行者、惡阿世耶、極躁動故。諸見行者、惡阿世耶、極堅深故。由斯理趣,非扇搋等能斷善根。愛行類故。又此類人、如惡趣故。此善根斷、其體是何?善斷、應知非得為體。以斷善位、善得不生,非得續生、替善根得。非得生位、名斷善根。故斷善根、非得為體。

出處
朱芾煌《法相辭典》字庫
分享到