fbpx

莫以小善以為無福

適逢《明覺》的第300期出版,心中欣喜地要恭賀《明覺》之餘,亦替各位讀者高興。因為我們可以沐浴在這300期佛法之中,對我們的生活、工作、處世等等方面有不少幫助。因此,本文正要告訴大家不要看輕這隔星期刊登於《明覺》內的佛法小品,因為這樣將善法和智慧一點一滴的積累下來,足以滋養我們的身心及法身慧命。

正如佛陀在《妙法蓮華經‧方便品》中,開示我們成佛之道在於四大重點:

第一個重點是,衆生皆有佛性,這是最重要的,就是成佛的根本;
第二是要有善因緣,
第三才是因爲善因緣而發菩提心,
第四是積累功德和智慧。

當中的第三點,正與本文有莫大的關係,並請大家反思一下:假如沒有善因緣,我們哪有什麼機會可以得聞佛,甚至發菩提心而好好修行呢﹖因此,在《法華經》之中,佛陀就說:不管用什麽材料造佛像,甚至用指爪甲來畫佛像,這些人因為種下了小善因,到最後都會成佛;甚至有些眾生來到佛寺之前,「復但合掌」,「或復小低頭」,都最終「皆共成佛道」。

說到這裡,我就想起一個與阿育王的前生有關的故事:

波吒利弗多國(雜阿含云:巴連弗邑)王姓孔雀,名頻頭婆羅(父名日月護)有子,名阿輸柯(梁言:無憂,又名阿育王。前生名闍耶,為童子時,值釋迦入王舍城,心念佛故,於大路邊以沙為糉,內佛缽中,以申供養,因發願言:我未來為一金地王,廣興供養。佛即記之:我入涅槃百年之後,當生波吒利弗多城,姓孔雀,名阿育,為四分轉輪王,起八萬四千塔,供養舍利。出阿育王經第一卷)。[1]

當中的意思就是,在佛陀時代,有一個小孩名叫「闍耶」在路邊與朋友們玩「家家酒」,正好遇到佛陀進城(王舍城),闍耶看到佛陀相好莊嚴,心生歡喜,因此就掬起一堆沙,將其想像成上妙飲食,放入佛陀的鉢來供佛。佛陀亦很歡喜地接受了他的供養。佛陀並預言這個小孩來生會在佛陀入滅後百多年之後,生於波吒利弗多城,名「阿育」,而且擁護佛法。另外,在《賢愚經》同時記載了這一個故事,補充說明:佛陀接受了小孩的聚沙供之後,立即命阿難陀尊者將這些沙塗在佛陀房間的地面上。

闍耶歡喜供佛,一個小善念生起並以兒戲的「沙家家酒」來供養佛陀,福德就成就了他的王位,並可再續信佛的前緣。就正如《慈悲道場懺法卷第三.顯果報第一》: 「莫輕小善,以為無福;水滴雖微,漸盈大器;小善不積,無以成聖。」相反地,我們「莫輕小惡,以為無罪;小惡所積,足以滅身!」

現在各位讀者應當心存慶幸,因為我們在看佛法小品時,正是一點一滴地積累善法,以此殊勝因緣祈求世世生值佛法,得遇善知識,並在菩提路上一直拾級而上!

共勉!


[1] 《經律異相卷第二十四.轉輪聖王諸國王部第一.阿育四分王始終造業十二》,T53n2121_p0135a23 – 28。

分享:

訂閱
通知
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
查看所有評論