fbpx

在家居士該如何恭敬三寶?佛門中的禮儀,不僅是一種禮節,更是調身、調心、訓練正念的方法⋯⋯

(圖:菩薩在線)
(圖:菩薩在線)

居士是佛教四眾弟子中在家男女二眾的統稱,也是弘揚佛法、護持三寶的重要力量。居士不僅要恭敬三寶,還要妥善處理好家庭關係。

有人可能會問,居士到底該如何恭敬三寶?是否有具體的要求或者標準?

一、甚麼是三寶?

要想禮敬三寶,首先得明白三寶指的是什麼。在佛教中,佛、法、僧威德至高無上,永不變移,如世間之寶,故稱「三寶」,又作「三尊」。

佛是指覺悟人生之真象,而能教導他人之佛教教主,或泛指一切諸佛。佛教之所以設立佛法僧三寶,是由於眾生欲取證佛菩提,故為說佛寶。法為根據佛陀所悟而向人宣說之教法。中根之人欲求自然智而了達因緣之法,故為說法寶。僧指修學教法之佛弟子團體。下根之人依師受法,理事不違,故為說僧寶。在佛教經典中,又把佛比喻為良醫,法比喻為妙藥,僧比喻為看護者。對一個「患病」的人來說,良醫、妙藥、看護者均不可少。(《佛光大辭典》)

二、皈依三寶

皈,意為迴轉、皈投;依,意為依靠、信賴。皈依三寶是佛教徒進入佛門的第一課。

三寶是在家居士的皈依之處,有了三寶作為依靠,居士才能夠明白教理,增長福慧,始終在三寶的指引下保持正確的修行方向。

若沒有三寶作舟航,居士會一直在六道中沉浮,找不到解脫的道路。因此,在家居士應當恭敬三寶。

三、如何恭敬三寶?

弘一大師開示,首先,居士應當恭敬佛寶。在禮佛之前要洗手漱口,禮佛時要至誠恭敬,緩緩而拜。供佛之物,以烹調精美,人所喜食者為宜。凡大殿及供佛之室中,皆不宜蹲坐笑談。如果在臥室中供奉佛像,在睡眠時應當以乾淨的布遮蓋一下。

其次,應恭敬法寶。居士在讀經之時,必須洗手、漱口、拭几,衣服整齊,威儀嚴肅,與禮佛時無異。

蕅益大師云:「展卷如對活佛,收卷如在目前,千遍萬遍,寤寐不忘。」只有這樣,才能獲得讀經的真實利益。

對於經典,應十分恭敬護持,切不可令其污損。翻閱經卷時,應以手指輕輕翻之,不可以指爪劃,也不應折角。若想做讀經筆記,用紙片加入經書中即可。如果經典殘缺可加以修補。臥室中几案上若放置經典,睡眠時應當以淨布遮蓋。

供僧時,不可只供養德高望重者,應以平等心對待所有僧人,普遍供之,才可獲極大的功德。(圖:菩薩在線)

再次,禮敬僧寶。僧寶是代佛宣法的人。在家人見到僧寶,應一律生恭敬心,不可對比丘僧妄加評論。

若皈依三寶時,禮一出家人為師即可作證明,不可妄說「皈依某人」。因所皈依的是僧寶,並非皈依某一人。應於一切僧眾若賢若愚,生平等心,至誠恭敬,尊之為師,自稱弟子,這才符合皈依的本意。

在家居士不得評論出家人的是非。供僧時,不可只供養德高望重者,應以平等心對待所有僧人,普遍供之,才可獲極大的功德。如條件允許,在家居士可到寺院做義工,踐行菩薩精神,服務大眾。

要想真正做到恭敬三寶,需以恭敬心表示對佛、法、僧三寶的尊敬和感恩,以懺悔心懺悔業障,遵守佛門規矩,從當下做起。

佛門中的禮儀,不僅是一種禮節,更是調身、調心、訓練正念的方法。願大眾恭敬三寶,心生歡喜,收穫法益。

轉載自菩薩在線:
https://www.pusa…30462.shtml

延伸閱讀:

學佛的起點是皈依三寶──但令正法久住

佛教三寶,缺一不可──萬金川教授談佛經法寶的「重量」與「力量」

分享:

訂閱
通知
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
查看所有評論