fbpx

普賢菩薩的十大行願(五)

承接上一期,接續分享普賢菩薩的十大行願。

每年農曆新年期間,不少香港人會前往車公廟參拜、祈福,更會轉動風車,望來年事事順利,好運不斷。因而轉風車成為車公廟一大特色,亦是港人過年節目之一。佛教亦有此轉動一說,不過佛教所提倡的轉動是「請轉法輪」而非其他。然而何人可以轉動法輪呢?為何必須有人勸請方才轉法輪?本文將從上述兩個提問探討法輪的意義以及佛陀住世說法的因緣。

輪在古代印度是一種兵器,由於它威力強大,一旦推動此輪便能把敵軍將士瞬間摧殺,打破敵軍防禦。因此,佛教時常以輪為喻,如:初轉法輪、如意輪、教令輪身、地藏十輪經等等,意指佛法能夠摧破眾生種種邪見及諸煩惱、障礙,故稱之為「法輪」。普賢菩薩告訴善財童子,若要證得無上菩提,獲一切智,必須修習「請轉法輪」,讓佛法之輪如同車輪一樣,不停地轉動,使如來正法活躍於法界,利樂一切眾生。

然而請何人轉動法輪呢?誰人有資格轉動法輪?經文中提到:

「所有盡法界、虛空界,十方三世一切佛剎極微塵中,一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎。一一剎中,念念有不可說不可說,佛剎極微塵數一切諸佛成等正覺,一切菩薩海會圍遶。而我悉以身口意業,種種方便,慇懃勸請,轉妙法輪。」

由此可見,唯有佛陀才能真正圓滿地轉動法輪,讓眾生於當下獲得果證,其他善知識頂多是開示佛理,不敢自稱為轉法輪者。故此,在善財童子五十三參中,每一位善知識都非常謙遜地說明自己只懂這一個法門,豈能了知菩薩的大悲行願,然後指引善財童子到下一位善知識處參學。

那麼,為何要請佛轉法輪呢?佛陀不是大慈大悲利益眾生嗎?何解一定要人勸請才肯宣講佛法?據《賢愚經》所講,釋迦牟尼佛最初於菩提樹下成等正覺,發現眾生邪見顛倒,猶如纏在迷惑網中,縱使佛住世間,於眾生而言亦無利益,倒不如進入無餘涅槃。幸好此時,梵天知佛心意,立即從天而降,向佛頂禮問訊,乞求如來轉動法輪,莫入涅槃。[1]由此故事反映出一切事物皆有其因緣,所謂「法不孤起,依緣而生」,即使佛陀說法度生亦需有其因緣,梵天王的勸請便成為如來住世說法的一大因緣。所以,普賢菩薩告訴善財童子當為利益一切眾生,勸請佛陀轉大法輪,使一切眾生得以化導。

可是,釋迦佛現已入涅,末法眾生豈不是無法實踐這項普賢行願了嗎?其實不然,如《華嚴經隨疏演義鈔》中云:「譬如暗中寶,無燈不可見。佛法無人說,雖慧莫能了。故說者如燈,能照眾生心寶故。」說明佛法若沒人宣講,眾生雖有聰慧亦不能瞭解世間真實之義,唯有弘揚佛法,方能破除眾生垢暗,猶如燈火之明照破黑暗,讓眾生得見心中寶藏。這亦都解釋了為何助印佛經功德如此具大,因此我們應盡力支持不同佛教團體,共同守護佛法之輪。縱使未能親身說法,亦可恭請法師或諸大德居士開示佛理,讓如來正法得以繼續流轉,使有緣眾生得聞佛法,捨棄邪見。這也可算是實踐普賢菩薩「請轉法輪」的大願。

延伸閱讀

《普賢行願品》裏普賢菩薩的十大願中有「懺悔業障」,在現代的社會裏該如何運用?道一法師教導我們如何從懺悔到恆順眾生

願以普賢行願力,解脫眾生苦──道一法師教導我們從《普賢行願品》中學會恆順眾生


[1] 《賢愚經.梵天請法六事品》:「如是我聞,一時佛在摩竭國善勝道場,初始得佛,念諸眾生,迷網邪倒,難可教化,若我住世,於事無益,不如遷逝無餘涅槃。爾時梵天,知佛所念,即從天下,前詣佛所,頭面禮足,長跪合掌勸請:世尊!轉於法輪,莫般涅槃。」

訂閱
通知
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
查看所有評論